top of page

Uurtarief gastouder, kinderopvangtoeslag en bureau-/bemiddelingskosten gastouderbureau:

Kennismakingsgesprek gastouder:

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreek ik graag met u wat voor opvangmogelijkheden bij u en uw kind(eren) passen. Zodat uw kostenplaatje overzichtelijk, duidelijk en geheel op maat is. Na een positief kennismakingsgesprek tussen u als ouder en gastouder Gerda zal er een (telefonisch) intakegesprek met de regioconsulente van het door u gekozen gastouderbureau volgen.

Hierna zal er een inschrijving op de website van het gastouderbureau volgen voor verwerking van uw gegevens. U ontvangt tijdens het gesprek een informatiemapje met de benodigde gegevens hiervoor.

Intakegesprek gastouderbureau:

Na de kennismaking, de keuze voor en inschrijving bij een gastouderbureau, volgt er altijd een intakegesprek met de opvangconsulente en u als vraagouders bij u thuis. Gastouder Gerda is NIET bij dit gesprek aanwezig.


Koppelingsgesprek gastouder, vraagouder en consulente gastouderbureau:

Aansluitend volgt een koppelingsgesprek met de opvangconsulente van het gastouderbureau, gastouder Gerda en één van u als vraagouder(s) en zullen de gemaakte afspraken tussen "VO (u) en de gastouder" en tussen "VO (u) en het gastouderbureau" formeel in een contract vastgelegd worden. U ondertekent in totaal dus 4 contracten.

Ook krijgt u inzage en ondertekent u de Algemene Voorwaarden van het betreffende gastouderbureau en GOV Gerda.

Daarnaast krijgt u inzage in de laatste afgenomen RI (=risico inventarisatie) van de opvanglocatie.

Eventueel kunt u rapportages van de GGD welke steekproefgewijs zijn afgenomen ook inzien.

Ook online kunt u deze GGD rapportages raadplegen:

www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien

- zoeken

- zoeken op registratienummer

- invoer registratienummer: 199126070

- inspecties, overzicht van:

- klik op data voor inzage inspectie rapportage GGD, regio Utrecht

Als laatste ondertekent u toestemmingsformulier(en) voor toedienen (zelfzorg) medicatie, vervoersbeleid, mediabeleid enz.

Ter afsluiting ontvangt u vaak een overdrachtboekje ook wel heen-en-weer boekje genoemd, te gebruiken tijdens de opvang en een presentje van het gastouderbureau.

Het koppelingsgesprek vindt altijd op afspraak plaats op opvanglocatie. De betreffende gastkind(eren) mogen tijdens deze afspraak aanwezig zijn.


Evaluatiegesprek:

Na de koppeling tussen u als vraagouder en gastouder Gerda start de opvang. Vrijwel altijd aan het begin van een nieuwe kalendermaand.

Enige tijd na de start van de opvang volgt er een telefonisch evaluatiemoment tussen u en de opvangconsulente.

Jaarlijks is er ook een telefonisch evaluatiegesprek tussen u en de opvangconsulente.


Uiteraard staat het u ten allen tijde vrij om telefonisch, per email of whats app contact op te nemen met de opvangconsulente, financiële helpdesk, pedagogische helpdesk of financiële administratie bij vragen of klachten.

Uurtarief:

Een gastouder is vrij in het bepalen van haar uurtarief. Dit uurtarief is gebaseerd op ervaring, kwaliteit en scholing, omvang en aanbod faciliteiten op locatie.

Gastouder Gerda is werkzaam als zelfstandig ondernemer en niet als freelancer.

Jaar 2023:

Uurtarieven op aanvraag.

Dagopvang (maan-, dins- en donderdag 07.15 - 18.00)

Avondopvang 18.00 tot 19.00, later tijdstip na overleg

Flexibele opvang

Spoed opvang

Noodopvang op feestdag

Dagopvang weekend, zaterdag

Voor tijdelijke of noodopvang in geval van ziekte van een collega gastouder wordt een afwijkend uurtarief in rekening gebracht.

Wanneer uw kind(eren) onverwachts langer blijven en u heeft geen/onvoldoende eten meegegeven, dan kunnen zij desgewenst gebruik maken van een brood-/warme maaltijd. Deze tarieven treft u onderstaand aan.

Broodmaaltijd : € 1,75 per kind

Warme maaltijd : € 2,50 per kind

Hierboven genoemde uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Medio november worden de nieuwe opvangtarieven u per email toegezonden.

Een nieuw opvangtarief gaat altijd per 01 januari van een nieuw opvangjaar in.

Gastouderbureau:

Aan het gastouderbureau bent u elke maand (per kind) een bedrag aan bureau-/bemiddelingskosten verschuldigd.

De bureau-/bemiddelingskosten van een gastouderbureaus treft u op de website van het betreffende gastouderbureau aan. Of deze zijn opvraagbaar bij de regioconsulente of de financiële helpdesk van het GOB.

Deze bureau-/bemiddelingskosten worden ook jaarlijks geïndexeerd.

Per email ontvangt u hierover bericht.

Bij sommige gastouderbureaus worden er bij een "zoekopdracht" een bepaald bedrag aan inschrijf-/administratiekosten gevraagd indien u opvang zoekt voor uw kind(eren) en u zelf geen geschikte gastouder heeft kunnen vinden.


Een gastouderbureau heeft een uitgebreide zoekdatabase, waarin zij gericht voor u kunnen zoeken naar een geschikte gastouder passend bij uw gezins-/werksituatie.

Voor meer informatie of specifieke vragen over deze bureau-/bemiddelingskosten en/of eventuele inschrijfkosten kunt u ook terecht bij Gastouderopvang Gerda.

Betaling, facturatie en accorderen:

Aan het eind van de opvangmaand voert gastouder Gerda de afgenomen opvanguren in. Dit kan soms wisselen per opvangmaand. I.v.m. vakantie of vrije dagen van uw kind of een langere opvangmaand (bv. januari t.o.v. februari). De gastouder houdt zich altijd aan het vastgelegde totaal aantal af te nemen uren wat contractueel is vastgelegd. Bij flexibele opvang is dit uiteraard afwijkend en word het opgegeven rooster aangehouden.

Vervolgens ontvangt u daarvan per email een melding in uw inbox.

U kunt de opvanguren dan inzien en uw "akkoord" geven (= accordering).

Elke maand opnieuw ontvangt u daarna van uw gastouderbureau een factuur op het door u opgegeven emailadres.

Naast de vergoeding aan de gastouder, de maandelijkse bureau-/bemiddeling- of begeleidingskosten, bent u ook ALTIJD een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan is inkomensafhankelijk.

Als kinderopvanginstelling mag Gastouderopvang Gerda niet zelf rechtstreeks aan u factureren. Het gastouderbureau heeft nl. een kassiersfunctie. Dit is van overheidswege ingesteld om fraude en belangenverstrengeling te voorkomen.

Op de factuur staan o.a. de volgende omschrijvingen vermeld:

1. Bureau-/bemiddelings-/begeleidings-/administratiekosten

2. Uurtarief gastouder

3. Totaal aantal afgenomen opvanguren

4. Naam van uw kind(eren) en geboortedatum

5. Naam van uw gastouder en het LRKP registratienummer

Verder treft u de gegevens van uw kinderen, de kinderopvanginstelling, het IBAN bankrekeningnummer van de kinderopvanginstelling aan en de gepland datum van afschrijving.

Betaling vindt altijd plaats door middel van automatische incasso.

Accordering factuur:

Sommige gastouderbureaus vragen vooraf om een akkoord van u als vraagouder nadat u de factuur heeft ontvangen. Deze accordering dient binnen een aantal werkdagen (maximaal 3) te gebeuren. Indien u niet/vergeet te accorderen, ontvangt u een herinnering om te accorderen. Bij geen accordering vindt er vrijwel altijd automatische incasso plaats. Dit verschilt wel per gastouderbureau. Bij de meeste gastouderbureaus wordt er wel geïncasseerd ondanks dat er geen accordering heeft plaatsgevonden.

Meer informatie hierover verstrekt de regioconsulente tijdens het koppelingsgesprek.


Accordering kan per email plaatsvinden of via de app MyChapp. 

Dit verschilt per gastouderbureau.

Automatische incasso:

Voordat automatische incasso ingesteld wordt tussen het gastouderbureau, de gastouder en u als vraagouder, ondertekent u hiervoor vooraf een machtigingsformulier.

Bij geen of onvolledige betaling van de factuur, na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt de opvang voor uw kind(eren) per direct opgeschort. Gastouderopvang Gerda meldt dit altijd telefonisch, na overleg met het gastouderbureau.

Is er sprake van bijzondere omstandigheden waardoor betaling niet kan plaatsvinden, dan verneemt Gastouderopvang Gerda dit graag tijdig om samen met u tot een passende oplossing te komen, zodat uw kind(eren) niet letterlijk het "kind van de rekening" worden.

Kinderopvangtoeslag (KOT) 2023:

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is afhankelijk van de hoogte van een aantal factoren:

- het verzamelinkomen (dit is het inkomen van u en uw partner, inclusief

salaris en uitkeringen),

- het aantal kinderen dat naar de opvang gaat,

- het type opvang (bv. dagopvang, BSO enz.)

Per kind kunt u maximaal 230 uur, per maand aan opvang vergoed krijgen door de belastingdienst. Hiervoor geldt ook een maximum uurtarief.

Voor 2023 is dit voor gastouderopvang (dagopvang) € 6,85 per uur.


KINDEROPVANGTOESLAG PERCENTAGE 2023

Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 6.85 euro/uur in het jaar 2023. Kosten boven het maximale uurtarief zijn volledig voor de ouders. Dit betekent als het uurloon van de gastouder plus de maandelijkse bureaukosten onder de 6.85 euro/uur blijft dan krijgt u over beide kinderopvang toeslag. ADe hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen van de ouders.


Voor peuteropvang en voor kinderen van 0-4 jaar kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen tot 3 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum.

Jaarlijks vindt er een indexering plaats van overheidswege.

Veelal in september (rond Prinsjesdag) wordt het nieuwe tarief bekend gemaakt!

Nieuws over kinderopvangtoeslag kunt u raadplegen op

www.belastingdienst.nl/toeslagen/kinderopvangtoeslag.


Vanaf 1 januari 2025 verandert de huidige vorm van het kinderopvangstelsel.

Met ingang van 1 januari 2025 wil de overheid bijna gratis kinderopvang gaan aanbieden.

Het Kabinet is bezig met een ontwerp van een nieuw kinderopvangstelsel met vier uitvoerders.

Het streven is dat de overheid 96% van de kosten van kinderopvang rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie betaalt. Ouders gaan de resterende 4% betalen ongeacht hun inkomen.

bron: Branche Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)


Voor meer informatie:

https://www.gratiskinderopvang.nl/gratis-kinderopvang-in-2025/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/07/kabinet-ontwerpt-nieuw-kinderopvangstelsel-met-vier-uitvoerders


------------------------------------------------------------------------------------

STAPPENPLAN KINDEROPVANGTOESLAG:

WANNEER KINDEROPVANGTOESLAG AANVRAGEN?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen, zodra u weet wanneer de opvang ingaat. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen tot 3 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum. 

Vraagt u dus zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden NA startvan de opvang kinderopvangtoeslag aan.

KINDEROPVANGTOESLAG AANVRAGEN:

Aanvragen kan via onderstaande website:

www.belastingdienst.nl/mijntoeslagen

Let op!

Aanvragen van toeslag kan pas NA de geboorte van uw kind(eren)!

U ontvangt bij aangifte van geboorte van uw kind(eren) een aantal formulieren, hierop staat het BSN nummer van uw kind(eren) vermeld. 

1. U heeft uw DigId-code nodig.

2. Inkomen van uzelf en uw partner

3. LRKP nummer van uw gastouder en het gastouderbureau

KINDEROPVANGTOESLAG WIJZIGEN:

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie?

Geef een wijziging in bv. uw inkomen, het aantal opvanguren, altijd tijdig (binnen 4 weken) door aan de belastingdienst. Dit kan nl. gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Dit kan zowel op de website van de belastingdienst of via de app kinderopvangtoeslag.

KINDEROPVANGTOESLAG-APP:

App kinderopvangtoeslag downloaden:

Voor iOS-apparaten kunt u de app downloaden in de App Store.

Voor Android-apparaten kunt u de app downloaden op Google Play.

U hoeft alleen de 1e keer in te loggen met uw DigiD-code

DIEFSTAL of KWIJTRAKEN?

Uw smartphone of tablet kwijt of gestolen?

U kunt dan de app blokkeren.

Belt u dan de BelastingTelefoon 0800 - 0543 (gratis).

bottom of page