www.gastouderopvang-gerda.nl - Uurtarief & KOT
Gastouderopvang Gerda - Bedrijfsboodschap
Uurtarief gastouder en gastouderbureau:
 
Tijdens een kennismakingsgesprek bespreek ik graag met u wat voor opvangmogelijkheden bij u en uw kind(eren) passen. Zodat uw kostenplaatje overzichtelijk, duidelijk en geheel op maat is. Na een positief kennismakingsgesprek tussen u als ouder en gastouder Gerda zal er een (telefonisch) intakegesprek met de regioconsulente van het door u gekozen gastouderbureau volgen.
Aansluitend volgt een koppelingsgesprek met de opvangconsulente van het gastouderbureau, gastouder Gerda en één van u als vraagouder(s) en zullen de gemaakte afspraken tussen "VO (u) en de gastouder" en tussen "VO (u) en het gastouderbureau" formeel in den contract vastgelegd worden. U ondertekent in totaal dus 4 contracten.
Ook krijgt u inzage en ondertekent u de Algemene Voorwaarden van het betreffende gastouderbureau en GOV Gerda.
Daarnaast krijgt u inzage in de laatste afgenomen RI (=risico inventarisatie) van de opvanglocatie.
Eventueel kunt u rapportages van de GGD welke steekproefgewijs zijn afgenomen ook inzien.

Ook online kunt u deze GGD rapportages raadplegen:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien
- zoeken
- zoeken op registratienummer
- invoer registratienummer: 199126070
- inspecties, overzicht van:
- klik op data voor inzage inspectie rapportage GGD, regio Utrecht

Als laatste ondertekent u toestemmingsformulieren voor toedienen (zelfzorg) medicatie, vervoersbeleid, mediabeleid enz.
Ter afsluiting ontvangt u vaak een overdrachtboekje ook wel heen-en-weer boekje genoemd, te gebruiken tijdens de opvang en een presentje van het gastouderbureau.

Het koppelingsgesprek vindt altijd op afspraak plaats op opvanglocatie. De betreffende gastkind(eren) mogen tijdens deze afspraak aanwezig zijn.

Uurtarief:
Een gastouder is vrij in het bepalen van haar uurtarief. Dit uurtarief is gebaseerd op ervaring, kwaliteit en scholing, omvang en aanbod faciliteiten op locatie.
Gastouder Gerda is werkzaam als zelfstandig ondernemer en niet als freelancer.

Jaar 2019:

Uurtarieven op aanvraag.

Dagopvang (maan-, dins- en donderdag 07.15 - 18.00) 
Avondopvang 18.00 tot 19.00, later tijdstip na overleg
Flexibele opvang
Spoed opvang
Noodopvang op feestdag
Dagopvang weekend, zaterdag

Voor tijdelijke of noodopvang in geval van ziekte van een collega gastouder wordt een afwijkend uurtarief in rekening gebracht.

Wanneer uw kind(eren) onverwachts langer blijven en u heeft geen/onvoldoende eten meegegeven, dan kunnen zij desgewenst gebruik maken van een brood-/warme maaltijd. Deze tarieven treft u onderstaand aan.
Broodmaaltijd : € 1,50 per kind
Warme maaltijd : € 2,25 per kind

Hierboven genoemde uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Medio november worden de nieuwe opvangtarieven u per email toegezonden.
Een nieuw opvangtarief gaat altijd per 01 januari van een nieuw opvangjaar in.

Gastouderbureau:
Aan het gastouderbureau bent u elke maand (per kind) een bedrag aan bureau-/bemiddelingskosten verschuldigd.

De bureau-/bemiddelingskosten van een gastouderbureaus treft u op de website van het betreffende gastouderbureau aan. Of deze zijn opvraagbaar bij de regioconsulente of de financiële helpdesk van het GOB.
Deze bureau-/bemiddelingskosten worden ook jaarlijks geïndexeerd.
Per email ontvangt u hierover bericht.

Bij sommige gastouderbureaus worden er bij een "zoekopdracht" een bepaald bedrag aan inschrijf-/administratiekosten gevraagd indien u opvang zoekt voor uw kind(eren) en u zelf geen geschikte gastouder heeft kunnen vinden.

Voor meer informatie of specifieke vragen over deze bureau-/bemiddelingskosten en/of eventuele inschrijfkosten kunt u ook terecht bij Gastouderopvang Gerda.
 
Betaling, facturatie en accorderen:

Aan het eind van de opvangmaand voert gastouder Gerda de afgenomen opvanguren in. Dit kan soms wisselen per opvangmaand. I.v.m. vakantie of vrije dagen van uw kind of een langere opvangmaand (bv. januari t.o.v. februari). De gastouder houdt zich altijd aan het vastgelegde totaal aantal af te nemen uren wat contractueel is vastgelegd.

Vervolgens ontvangt u daarvan per email een melding in uw inbox.
U kunt de opvanguren dan inzien en uw "akkoord" geven (= accordering).

Elke maand opnieuw ontvangt u daarna van uw gastouderbureau een factuur op het door u opgegeven emailadres. 

Als kinderopvanginstelling mag Gastouderopvang Gerda niet zelf rechtstreeks aan u factureren. Het gastouderbureau heeft nl. een kassiersfunctie. Dit is van overheidswege ingesteld om fraude en belangenverstrengeling te voorkomen.

Op de factuur staan o.a. de volgende omschrijvingen vermeld:

1. Bureau-/bemiddelings-/begeleidings-/administratiekosten
2. Uurtarief gastouder
3. Totaal aantal afgenomen opvanguren
4. Naam van uw kind(eren) en geboortedatum
5. Naam van uw gastouder en het LRKP registratienummer

Verder treft u de gegevens van uw kinderen, de kinderopvanginstelling, het IBAN bankrekeningnummer van de kinderopvanginstelling aan en de gepland datum van afschrijving.

Betaling vindt altijd plaats door middel van automatische incasso.

Accordering factuur:
Sommige gastouderbureaus vragen vooraf om een akkoord van u als vraagouder nadat u de factuur heeft ontvangen. Deze accordering dient binnen een aantal werkdagen (maximaal 3) te gebeuren. Indien u niet/vergeet te accorderen, ontvangt u een herinnering om te accorderen. Bij geen accordering vindt er vrijwel altijd automatische incasso plaats. Dit verschilt wel per gastouderbureau. Bij de meeste gastouderbureaus wordt er wel geïncasseerd ondanks dat er geen accordering heeft plaatsgevonden.
Meer informatie hierover verstrekt de regioconsulente tijdens het koppelingsgesprek.

Automatische incasso:
Voordat automatische incasso ingesteld wordt tussen het gastouderbureau, de gastouder en u als vraagouder, ondertekent u hiervoor vooraf een machtigingsformulier.

Bij geen of onvolledige betaling van de factuur, na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt de opvang voor uw kind(eren) per directopgeschort. Gastouderopvang Gerda meldt dit altijd telefonisch, na overleg met het gastouderbureau.

Is er sprake van bijzondere omstandigheden waardoor betaling niet kan plaatsvinden, dan verneemt Gastouderopvang Gerda dit graag tijdig om samen met u tot een passende oplossing te komen, zodat uw kind(eren) niet letterlijk het "kind van de rekening" worden.

Kinderopvangtoeslag (KOT) 2019:

Wat is kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw (beider) inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het type opvang (bv. dagopvang, BSO enz.)

Per kind kunt u per maand maximaal 230 uur opvang vergoed krijgen door de belastingdienst. Hiervoor geldt ook een maximum uurtarief.
Voor 2019 is dit voor gastouderopvang (dagopvang)          € 6,15 per uur.

Jaarlijks vindt er een indexering plaats van overheidswege.
Veelal in september (rond Prinsjesdag) wordt het nieuwe tarief bekend gemaakt!

Nieuws over kinderopvangtoeslag kunt u raadplegen op

Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via: www.belastingdienst.nl/mijntoeslagen

U heeft hiervoor uw DigIdcode nodig.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie:
Geef een wijziging in bv. uw inkomen, het aantal opvanguren, altijd tijdig (binnen 4 weken) door aan de belastingdienst. Dit kan nl. gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Onderstaand treft u een stappenplan aan voor een voorbeeld berekening.
Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk!

Een proefberekening kunt u ook zelf maken op de website van de belastingdienst of via een rekentool op de website van het door u gewenste gastouderbureau.

LRKP nummer gastouder Gerda          : 199126070

Meer informatie treft u aan op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/

Tevens de data per maand van uitbetaling van kinderopvangtoeslag. Meestal is dit de 20e of 21e van de maand.

U kunt ook de financiële helpdesk telefonisch of per email raadplegen voor ondersteuning op financieel gebied van het gastouderbureau waarvoor u de keuze heeft gemaakt.

Kinderopvangtoeslag (KOT) vanaf 2019:

Tot 2018 wordt de kinderopvangtoeslag berekend en uitgekeerd door de belastingdienst. Dit gaat veranderen in de toekomst. Kinderopvangtoeslag verdwijnt niet, er komt een nieuw betaalsysteem welke uitgevoerd word door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

De ingangsdatum hiervoor is nog niet definitief bekend. De verwachting is dat het systeem in 2019 geleidelijk zal worden ingevoerd en in 2020 volledig ingevoerd zal zijn.

Voor meer informatie:

Update nieuws:
DIRECTE FINANCIERING KINDEROPVANG GAAT NIET DOOR

Het kabinet ziet af van de directe financiering in de kinderopvang. In plaats daarvan wordt een verbetertraject gestart met de Belastingdienst. Een nieuwe financiering via DUO betekent een stelselwijziging en dat kan gepaard gaan met te veel risico’s, legt staatssecretaris Tamara van Ark de beslissing uit.

Voor meer informatie:
https://www.kinderopvangtotaal.nl/directe-financiering-kinderopvang-gaat-niet-door/