www.gastouderopvang-gerda.nl - Algemene Voorwaarden
Gastouderopvang Gerda - Bedrijfsboodschap

Algemene Voorwaarden opvang door gastouder

In aanvulling op de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder(s) heeft Gastouderopvang Gerda een aantal voorwaarden, waaronder zij opvang aanbied als zelfstandig gastouder.

De Algemene Voorwaarden zijn tijdens het kennismakings- of koppelingsgesprek besproken met de ouder(s)/verzorger(s) en hieronder weergegeven. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan de gesloten overeenkomst tussen gastouder Gerda en de vraagouders.
 
Openingstijden:
Gastouderopvang Gerda is geopend op werkdagen maandag, dinsdag en donderdag.
Opvangtijden dagopvang: vanaf 07.15 t/m 18.00.
Opvangtijden avondopvang: vanaf 18.00 tot 19.00.
Afwijkende tijden avondopvang uitsluitend na overleg.
 
Gastkinderen kunnen vanaf 07.15 gebracht worden en ’s avonds t/m 19.00 opgehaald worden. Tijdens de lunchpauze van 11.30 t/m 13.00 vooraf telefonisch of per whatsapp melden wanneer er een gastkind op de opvangdag tijdens deze uren opgehaald of gebracht wordt. Indien er sprake is van avondopvang, graag vooraf telefonisch of per whatsapp melden i.v.m. nuttigen avondeten gastkinderen van 17.00 tot 18.00.
 
Uitsluitend melden bij toegangsdeur d.m.v. kloppen op het raam. Indien er binnen 10 minuten niet wordt geopend, dan gebruik maken van deurbel.
 
Vakantie:
"Gastouderopvang Gerda" is circa 48 weken per jaar geopend m.u.v. een aantal nationale feestdagen.
De openings- en sluitingstijden, vakanties en vrije dagen zijn te vinden op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder het kopje “Openingstijden en vakanties”.
 
Tijdens vakanties en vrije dagen biedt “Gastouderopvang Gerda” geen opvang aan en zullen er geen opvang kosten in rekening worden gebracht.
 
Uitsluitend wanneer er “noodopvang” is gewenst op een feestdag,  biedt “Gastouderopvang Gerda” dagopvang aan. De vraagouders betalen hiervoor een afwijkend uurtarief. Dit uurtarief  is te vinden op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder het kopje “Uurtarief en Kinderopvangtoeslag”.
 
De nieuwe uurtarieven voor diverse soorten van opvang worden na indexering en bekendmaking door de overheid jaarlijks in november op de website geplaatst.  Aansluitend worden per email vraagouders hierover geïnformeerd.

Annuleren van opvang
Annulering van opvang, in welke vorm dan ook, dient altijd tijdig doorgegeven te worden.
Gastouderopvang Gerda biedt naast dag- en avondopvang, ook tijdelijke of noodopvang aan. Tijdige annulering biedt tevens de garantie voor u of andere vraagouders dat er vrijwel altijd een beschikbare kindplaats (flex plek) voor uw kind(eren) zal zijn.
 
Annuleringstermijn bij vrije dagen of vakantie van vraagouders:
Annulering vaste dagopvang: uiterlijk één maand voor data.
Annulering flexibele opvang: uiterlijk twee weken voor data.
 
Annulering in geval van ziekte gastkind:

Vaste dagopvang:
Op opvangdag voor 07.00 ’s morgens telefonisch,  per whats app of sms bericht.
Deze opvangdag wordt in rekening gebracht. De overige ziektedagen van het gastkind worden NIET in rekening gebracht.
 
Flexibele opvang:
Op opvangdag voor 07.00 ’s morgens telefonisch,  per whats app of sms bericht.
Deze opvangdag wordt in rekening gebracht. De overige ziektedagen van het gastkind worden daarnaast WEL in rekening gebracht. Dit i.v.m. beschikbaar houden van kindplaatsen.
 
Wanneer er de avond voor de opvangdag al wordt afgemeld, zowel voor vaste als flexibele opvang, wordt deze opvangdag WEL in rekening gebracht.

Annulering in geval van afwezigheid gastkind (bijzondere omstandigheden):
Indien er sprake is van overlijden van een van de vraagouders, vallend op de dag(en) van de opvang, dan brengt gastouderopvang Gerda geen opvangkosten in rekening.
Wordt er wel of gedeeltelijk opvang gewenst, dan brengt gastouderopvang Gerda die opvanguren wel in rekening.
 
Indien er sprake is van overlijden van een van de grootouders (opa en oma) van het gastkind, vallend op de dag(en) van de opvang, dan brengt gastouderopvang Gerda geen opvangkosten in rekening. Wordt er wel of gedeeltelijk opvang gewenst, dan brengt gastouderopvang Gerda die opvanguren wel in rekening.
 
Indien er sprake is van opvang, vallend op de dag van uitvaart/crematie en het gastkind wordt
(deels) gebracht voor opvang, dan wordt deze opvangdag niet in rekening gebracht.
 
Indien er sprake is van opvang, vallend op de dag van uitvaart/crematie en het gastkind wordt NIET gebracht voor opvang, dan wordt deze opvangdag niet in rekening gebracht.

Indien passend qua aantal beschikbare kindplaatsen en gewenst door vraagouder(s), mag de opvangdag welke niet is afgenomen, op een later moment kosteloos worden opgenomen (binnen 6 weken), bv. voor het regelen van uitvaart/crematie gerelateerde zaken.

Afname geen of minder opvanguren i.v.m. weersomstandigheden:
Indien er in een bepaalde periode sprake is van bepaalde weersomstandigheden, hierbij valt te denken aan vorstverlet, extreme hitte en er minder of geen opvanguren worden afgenomen, brengt Gastouderopvang Gerda de volledige opvanguren in rekening.
 
Betaling bij geen tijdige annulering:
Indien er niet tijdig afgemeld is binnen hieronder vermelde termijn, worden de opvangdagen wel in rekening gebracht.
 
Vaste dagopvang: minder dan 1 maand afmelding, volledig in rekening gebracht
Flexibele dagopvang: minder dan 2 weken afmelding, volledig in rekening gebracht
 
Deze afmeldingen gelden zowel voor opvangdagen als ook (onverwacht) geplande vakanties/vrije dagen van vraagouder(s).

Proefperiode:
Standaard worden voorafgaand aan de startdatum van de opvang twee wenmomenten tussen het nieuwe gastkind, de gastouder en kennismaking met de aanwezige gastkinderen aangeboden. De wenmomenten worden aangeboden op beschikbare kindplaats(en) op een opvangdag. Hiervoor wordt 50% aan opvanguren in rekening gebracht i.v.m. vrijhouden van flex opvangplekken van de reeds geplaatste gastkinderen.

De vraagouders zijn vrij om hiervan wel of geen gebruik te maken. De gastouder stelt het op prijs als er van minimaal 1 wenmoment gebruik wordt gemaakt. Deze wenmomenten gelden voor zowel jonge baby’s vanaf 10 weken oud en voor oudere gastkinderen.
Tevens geldt er een proefperiode ingaand na de startdatum van de koppeling. Deze proefperiode is te vinden in het plaatsingscontract.
 
Wijziging werkdagen vraagouders / ruilen opvangdagen:
Wijzigingen in werkdagen van vraagouders graag tijdig melden i.v.m. het afstemmen van het aantal beschikbare opvangplaatsen.
 
Opname van gemiste opvangdagen (zie afspraken annulering opvang).
De mogelijkheid bestaat om gemiste opvangdagen (in geval van ziekte) op een later moment, in overleg en als er kindplaatsen beschikbaar zijn, alsnog op te nemen.
 
Zwangerschapsverlof vraagouders en reserveringsregeling: 

Zwangerschapsverlof vraagouder(s): 
Tijdens het zwangerschapsverlof van u als vraagouder(s) kunt u ervoor kiezen om uw kind(eren) tijdelijk niet of minder opvanguren naar de gastouder te brengen. Indien u tijdelijk uw kind(eren) NIET naar de gastouder brengt, betreft dit een tijdelijke opzegging. Hiervoor dient een schriftelijke aanvraag ingediend te worden. Zie termijn reserveringsregeling. Indien u tijdelijk uw kind(eren) MINDER opvanguren naar de gastouder brengt, dient tevens een schriftelijke aanvraag ingediend te worden. Zie termijn reserveringsregeling.  

Reserveringsregeling: 
Wanneer u tijdens een bepaalde periode  (bv. zwangerschapsverlof) een kindplaats wil reserveren, kunt u gebruik maken van de reserveringsregeling. De opzegtermijn moet hierbij in acht worden genomen, het betreft nl. een gedeeltelijke opzegging. Deze regeling wordt ook toegepast in andere situaties, waarin de vraagouder langer dan zes weken geen gebruik maakt van de opvang, bv. bij tijdelijke werkloosheid, bij ouderschapsverlof of bij langdurige ziekte van het opvangkind of de vraagouder.

Termijn aanvraag reserveringsregeling: 
Uiterlijk twee maanden van tevoren, behoudens gevallen van overmacht (bv. ziekte), schriftelijk een aanvraag indienen bij de gastouder en bij de opvangconsulente /bemiddelingsmedewerkster van het betreffende gastouderbureau.   

Berekening uren reserveringsregeling: 
Indien u tijdelijk uw kind(eren) NIET naar de gastouder brengt, maar wel gebruik wenst te maken van de reserveringsregeling, wordt er 50% van de niet afgenomen opvanguren in rekening gebracht.   Indien u tijdelijk uw kind(eren) MINDER opvanguren naar de gastouder brengt en daarnaast gebruik wenst te maken van de reserveringsregeling, wordt er 50% van de niet afgenomen opvanguren in rekening gebracht. De opvanguren die daarnaast wel afgenomen worden, worden volledig in rekening gebracht.  

Aan- of afmelden reserveringsregeling: 
Schriftelijk of per whats app, aan het begin van de nieuwe opvangweek (maandag).

Overige afspraken:

Voeding gastkinderen:
Afspraken over voeding zijn terug te vinden op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder “Algemene Informatie”.
Gastouderopvang Gerda heeft als richtlijn gezonde (biologische) voeding en tussendoortjes aan te kunnen bieden. Vraagouders dienen zelf voor voeding e.d. zorg te dragen.

Gastouderopvang Gerda heeft als richtlijn om duurzaamheid en beweging in de opvang te bevorderen.
1.       Gezonde voeding (biologisch)
2.       Gebruik alternatieve producten (natuurlijk ipv kunststof)
3.       Hergebruik materialen (speelgoed)
4.       Verschoonmaterialen (hergebruik)
5.       Gezond kritisch beleid (sparren met collega gastouders                    en gastouderbureaus)
6.       Beweging en spel
 
Verschoning gastkinderen:
Afspraken over verschoning zijn terug te vinden op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder “Algemene Informatie”.

Wanneer vraagouders gebruik wensen te maken van wasbare luiers i.p.v. wegwerpluiers dient dit vooraf vroegtijdig overlegd te worden.

Speelgoed en spelmaterialen:
Bij Gastouderopvang Gerda is een ruime hoeveelheid binnen- en buitenspeelgoed aanwezig welke aansluiten bij de leeftijdscategorieën van de aanwezige gastkinderen.
Het speelgoed en spelmateriaal is kidsproof, veilig en wordt wekelijks gereinigd i.v.m. hygiëne eisen en zonnodig gerepareerd of vervangen.
In geval van schade aangebracht aan speelgoed door uw kind(eren) meld gastouder Gerda dit persoonlijk aan u en zullen we samen naar een passende financiële oplossing zoeken. Gastouderopvang Gerda is hiervoor verzekerd en heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Meebrengen van eigen speelgoed is toegestaan, wel graag bij brengen van uw kind(eren) meldding van maken i.v.m. voorkomen zoekraken of beschadigen speelgoed.

Vervoer:
Op opvangdagen worden gastkinderen per auto vervoerd i.v.m. halen en brengen van eigen kinderen naar een basisschool in Veenendaal. De richtlijnen welke gelden voor het vervoer kunt u terugvinden in het “vervoersbeleid gastkinderen” welke u krijgt uitgereikt tijdens het koppelingsgesprek of digitaal raadplegen in de back office van het gastouderbureau waar u bent aangesloten.
 
Vervoer per (bak)fiets of bolderkar zal niet plaatsvinden i.v.m. ontoereikende ruimte totaal aantal gastkinderen.
 
Op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder het kopje “Vervoersbeleid gastkinderen” staat een beknopte uitleg met informatie hierover vermeld.
 
Bereikbaarheid noodgevallen:
Van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar vanaf 7.00 tot 21.30 op telefoonnummers (0318) 302095 of (06) 10163323.
Vanaf 21.30 tot 7.00 uitsluitend bereikbaar per whats app op 
(06) 10163323.
 
Op zaterdag telefonisch, per sms of whats app op hierboven genoemde telefoonnummers van 8.30 tot 17.00. Vanaf 17.00 uitsluitend per sms of whats app op (06) 10163323.
Op zondag uitsluitend per whats app bereikbaar op (06) 10163323.

Uurtarieven:
€ 5,75 per uur   (dagopvang maandag, dinsdag en donderdag 07.15 tot                               18.00)
€ 6,00 per uur   (avondopvang 18.00 tot 19.00, later tijdstip na overleg)
€ 6,50 per uur   (flexibele opvang reguliere opvang)
€ 6,00 per uur   (nood of tijdelijke opvang)
€ 6,50 per uur   (noodopvang op feestdag)
€ 7,50 per uur   (dagopvang weekend, zaterdag)
 
*- Afwijkend uurtarief wordt bepaald naar aantal op te vangen kind(eren),      leeftijd en inzage dossier of kindvolgsysteem
 
Voor tijdelijke of noodopvang in geval van ziekte/vakantie van een collega gastouder wordt een afwijkend uurtarief* in rekening gebracht.
Bovengenoemde uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

BSO (buitenschoolse opvang):
BSO (buitenschoolse) opvang wordt standaard niet aangeboden. Uitzonderingen zijn bespreekbaar
 
Peuteropvang haal- en brengservice:
Haal- en brengservice geldt alleen voor het dorp Renswoude. Uitsluitend in overleg en passend binnen dagritme van gastouder. De uren welke het gastkind op de peuteropvang verblijft worden niet in rekening gebracht.
Voor het halen en brengen van het gastkind naar de betreffende peuteropvangorganisatie wordt een kwartier haaltijd en een kwartier brengtijd in rekening gebracht.
Indien het gastkind eerder opgehaald moet worden i.v.m. ziekte dan worden deze opvanguren, vanaf het moment van ophalen, wel in rekening gebracht.
 
Voor het gebruik van de eigen auto van de gastouder (of ander vervoermiddel, trein, bus, (bak)fiets) tijdens het halen en brengen naar de betreffende peuteropvangorganisatie, wordt een vergoeding in rekening gebracht volgens de cao Welzijn.
Dit geldt alleen als gebruik van de auto (of andere vervoersmiddelen, zoals eerder omschreven), absoluut noodzakelijk is. Bv. in geval van ziekte van het betreffende gastkind of (extreme) weersomstandigheden.
 
Mediabeleid:
Gastouderopvang Gerda is er zich van bewust rekening te moeten houden met privacy van vraagouders en gastkinderen. Daarom houdt zij zich aan een mediabeleid. Foto´s en filmopnames gemaakt tijdens de opvang van uw kind of kinderen zullen niet openbaar gemaakt worden op social media of op de website. Foto´s en filmopnames zullen uitsluitend bedoeld zijn als herinnering voor het gastkind en bij vertrek of afscheid door gastouder Gerda persoonlijk verstrekt worden.
Mocht Gastouderopvang Gerda in de toekomst gebruik willen maken van foto´s of filmopnames van gastkinderen voor publicatie, dan zal zij de vraagouders hiervoor toestemming vragen. 

Ondertekening:

Datum: … - … - 201..
Plaats: Renswoude
Naam / namen ouder(s):
 
 
Naam gastouder:

Gerda Rietveld-Imminkhuizen
Handtekening(en) ouder(s):    
 
 
 
Handtekening gastouder: