www.gastouderopvang-gerda.nl - Uurtarief& kinderopvangtoeslag
Gastouderopvang Gerda - Bedrijfsboodschap
Tarief gastouder en gastouderbureau:
 
Tijdens een kennismakingsgesprek bespreek ik graag met u wat voor opvangmogelijkheden bij u en uw kind(eren) passen. Zodat uw kostenplaatje overzichtelijk, duidelijk en geheel op maat is. Na een positief kennismakingsgesprek tussen u als ouder en gastouder Gerda zal er een (telefonisch) intakegesprek met de regioconsulente van het door u gekozen gastouderbureau volgen. Aansluitend een koppelingsgesprek met de opvangconsulente van het gastouderbureau, gastouder Gerda en u als vraagouder(s) en zullen de gemaakte afspraken formeel vastgelegd worden. Het koppelingsgesprek vindt altijd op afspraak plaats op de opvanglocatie. Uw kind(eren) mogen tijdens deze afspraak aanwezig zijn.

Uurtarief gastouder Gerda in 2018:
€ 4,90 per uur   (dagopvang maan-, dins- en donderdag 07.15 tot 18.00)
€ 5,50 per uur   (avondopvang 18.00 tot 19.00, later tijdstip na overleg)
€ 5,25 per uur   (flexibele opvang)
€ 6,50 per uur   (noodopvang op feestdag)
€ 7,50 per uur   (dagopvang weekend, zaterdag)

Voor tijdelijke of noodopvang in geval van ziekte van een collega gastouder wordt m.i.v. 01-01-2018 een afwijkend uurtarief in rekening gebracht.
€ 5,25 per uur.

De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Gastouderbureau in 2018:
Aan het gastouderbureau bent u elke maand (per kind) een bedrag aan bureau-/bemiddelingskosten verschuldigd.

De bureau-/bemiddelingskosten van een gastouderbureaus treft u op de website van het betreffende gastouderbureau aan. 
Bij sommige gastouderbureaus worden er inschrijfkosten gevraagd.

Voor meer informatie of specifieke vragen over deze bureau-/bemiddelingskosten en/of eventuele inschrijfkosten kunt u ook terecht bij Gastouderopvang Gerda.
 
Betaling, facturatie en accorderen:
Elke maand ontvangt u van uw gastouderbureau een factuur op het door u opgegeven emailadres. 
Als kinderopvanginstelling mag Gastouderopvang Gerda niet zelf rechtstreeks aan u factureren. Het gastouderbureau heeft nl. een kassiersfunctie. Dit is van overheidswege ingesteld om fraude en belangenverstrengeling te voorkomen.

Op de factuur staan o.a. de volgende omschrijvingen vermeld:

1. Bureau-/bemiddelings-/begeleidings-/administratiekosten
2. Uurtarief gastouder
3. Totaal aantal afgenomen opvanguren
4. Naam van uw kind(eren) en geboortedatum
5. Naam van uw gastouder en het LRKP registratienummer

Verder treft u de gegevens van uw kinderen, de kinderopvanginstelling, het IBAN bankrekeningnummer van de kinderopvanginstelling aan en de gepland datum van afschrijving.

Betaling vindt altijd plaats door middel van automatische incasso.

Accordering factuur:
Sommige gastouderbureaus vragen vooraf om een akkoord van u als vraagouder nadat u de factuur heeft ontvangen. Deze accordering dient binnen een aantal werkdagen te gebeuren. Indien u niet/vergeet te accorderen, ontvangt u een herinnering om te accorderen. Bij geen accordering vindt er wel of geen automatische incasso plaats. Dit verschilt per gastouderbureau. Bij de meeste gastouderbureaus wordt er wel
geïncasseerd ondanks dat er geen accordering heeft plaatsgevonden.
Meer informatie hierover verstrekt de regioconsulente tijdens het koppelingsgesprek.

Automatische incasso:
Voordat automatische incasso ingesteld wordt tussen het gastouderbureau, de gastouder en u als vraagouder, ondertekent u hiervoor vooraf een machtigingsformulier.

Bij geen of onvolledige betaling van de factuur, na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt de opvang voor uw kind(eren) per direct opgeschort. Gastouderopvang Gerda meldt dit altijd telefonisch, na overleg met het gastouderbureau.

Is er sprake van bijzondere omstandigheden waardoor betaling niet kan plaatsvinden, dan verneemt Gastouderopvang Gerda dit graag tijdig om samen met u tot een passende oplossing te komen, zodat uw kind(eren) niet letterlijk het "kind van de rekening" worden.

Kinderopvangtoeslag (KOT) 2018:

Wat is kinderopvangtoeslag? Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw (beider) inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het type opvang (bv. dagopvang, BSO enz.)

Per kind kunt u per maand maximaal 230 uur opvang vergoed krijgen door de belastingdienst. Hiervoor geldt ook een maximum uurtarief.
Voor 2018 is dit voor gastouderopvang (dagopvang) € 5,90 per uur.
Jaarlijks vindt er een indexering plaats van overheidswege.
Nieuws over kinderopvangtoeslag kunt u raadplegen op

Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via: www.belastingdienst.nl/mijntoeslagen

U heeft hiervoor uw DigIdcode nodig.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie:
Geef een wijziging in bv. uw inkomen, het aantal opvanguren, altijd tijdig (binnen 4 weken) door aan de belastingdienst. Dit kan nl. gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Onderstaand treft u een stappenplan aan voor een voorbeeld berekening.

LRKP nummer gastouder Gerda          : 199126070

Meer informatie treft u aan op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/

Tevens de data per maand van uitbetaling van kinderopvangtoeslag. Meestal is dit de 20e of 21e van de maand.

U kunt ook de financiële helpdesk telefonisch of per email raadplegen voor ondersteuning op financieel gebied van het gastouderbureau waarvoor u de keuze heeft gemaakt.

Kinderopvangtoeslag (KOT) vanaf 2018:

Tot 2018 wordt de kinderopvangtoeslag berekend en uitgekeerd door de belastingdienst. Dit gaat veranderen in 2018. Kinderopvangtoeslag verdwijnt niet, er komt een nieuw betaalsysteem welke uitgevoerd word door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

De ingangsdatum hiervoor is nog niet definitief bekend. De verwachting is dat het systeem in 2019 geleidelijk zal worden ingevoerd en in 2020 volledig ingevoerd zal zijn.

Voor meer informatie:

Update nieuws:
DIRECTE FINANCIERING KINDEROPVANG GAAT NIET DOOR

Het kabinet ziet af van de directe financiering in de kinderopvang. In plaats daarvan wordt een verbetertraject gestart met de Belastingdienst. Een nieuwe financiering via DUO betekent een stelselwijziging en dat kan gepaard gaan met te veel risico’s, legt staatssecretaris Tamara van Ark de beslissing uit.

Voor meer informatie:
https://www.kinderopvangtotaal.nl/directe-financiering-kinderopvang-gaat-niet-door/